« vissza Az én Operám oldalra

 

1. „ELSŐSORBAN AZ ÉN OPERÁM” – JÁTÉKSZABÁLYZAT
ALAPFOGALMAK, A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.1 Az „ElsőSorban az én Operám” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Pályázat”) szervezője a Magyar Állami Operaház (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 22.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

1.2 A Pályázaton résztvevő jelentkező (a továbbiakban „Pályázó”) a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1.3 A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Pályázó több Pályázatot is benyújtathat a Pályázat időtartama alatt, de 24 órán belül legfeljebb egyet.

1.4 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Pályázók által regisztrált saját Facebook profilon vagy valós e-mail címükön keresztül küldenek be. Amennyiben a Pályázó nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vagy e-mail címet vesz igénybe, a Pályázattal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

1.5 A Pályázat beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

2.1 A Pályázat 2016. március 16. napján 10 óra 00 perctől – 2016. április 30. napján 23 óra 59 percig tart.

2.2 A Pályázatok beérkezésének határideje: 2016. április 30. 23 óra 59 perc.

 

3. A PÁLYÁZAT MENETE

3.1 A Pályázat során a Pályázónak a Szervező által feltett kérdésre – „Mit jelent Önnek az Opera?” – kell válaszolnia. A választ az http://elsosorban.opera.hu/az-en-operam linken, az ott megjelenő szövegdobozba kell beírni. Egy Pályázat maximum 600 (hatszáz) karakter hosszú lehet szóközökkel.

3.2 Egy Pályázó a Pályázat időtartama alatt több Pályázatot is beadhat, de 24 órán belül legfeljebb egyet.

3.3 A Pályázat bárminemű tartalmi megkötés nélkül értendő, a Szervezőnek viszont jogában áll a Pályázatok moderálni. Minden Pályázat csak moderálás után válik nyilvánossá.

3.4 Szervező az érvényes Pályázatok közül, a Pályázat lezárást követően, de 2016. április 30-ig kiválasztja a Nyertes Pályázatot (Fődíj) a Szervező székhelyén.

3.5 A Nyertes Pályázatot a Szervező vezetőségéből álló döntőbizottság (Ókovács Szilveszter főigazgató; dr. Főző Virág főigazgató-helyettes; Kocsár Balázs karmester, mb. főzeneigazgató; Solymosi Tamás balettművész, balettigazgató, balettmester; Anger Ferenc rendező, művészeti igazgató; dr. Turkovics Monika marketig- és kommunikációs igazgató; Soltész László mb. gazdasági igazgató; Virág Péter műszaki igazgató) választja ki megadott szempontok (kommunikációs üzenet; személyes érintettség; Opera alapértékeivel való összhang) alapján.

3.6 A döntőbizottság ezen túl kiválaszt egy darab tartaléknyertest is, amennyiben a Nyertes Pályázat bármely okból érvénytelennek minősül vagy a nyertes Pályázó a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

3.7 A Pályázat időtartama alatt a http://elsosorban.opera.hu/az-en-operam linken keresztül szavazni is lehet a leadott Pályázatokra. Egy szavazó egy Pályázatra legfeljebb egyszer szavazhat. A legtöbb szavazatot begyűjtő Pályázó nyereménye a „Közönségdíj”.

 

4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

4.1 Nyeremények: 1 db páros bérlet az Operaházba (Fődíj) és 1 db páros bérlet az Erkel Színházba (Közönségdíj) a 2016/27-es évadra (a továbbiakban együtt: „Nyeremény”).

4.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

4.3 A Szervező 2016. április 30-ig értesíti a weboldalon vagy Facebook regisztráció esetén az ott megadott e-mail címen keresztül a nyertes Pályázókat a nyeremény tényéről (”Értesítés”).

4.4 Az értesítés ezen módjához valamennyi Pályázó a Pályázatra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Pályázó köteles az Értesítést követően legkésőbb 5 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítésben megadott e-mail címre és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, telefonszám, személyi igazolvány szám). Amennyiben a nyertes Pályázó az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a kijelölt tartaléknyertes részére a Nyereményt átadni.

4.5 A Pályázó Értesítésre adott visszaigazolására írt válaszüzenetben a Szervező részletesen tájékoztatja a Pályázót a Nyeremény igénybevételének módjáról, feltételeiről.

4.6 A Szervező kizárja a Pályázatból azt a Pályázatot, amelyre nézve a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázó által feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Pályázó egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

5. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1 A Nyereményhez tartozó esetleges adóterheket a Szervező viseli. A Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül a Szervezőt további kötelezettség nem terheli.

 

6. ADATKEZELÉS

6.1 A Szervező által szervezett Pályázaton a részvétel önkéntes. A Pályázók a Pályázatra vonatkozó szabályok elfogadása esetén regisztrálhatnak. Figyelemmel arra, hogy a Pályázaton való részvétel tétfizetéshez nem kötött, az nem minősül engedély- vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.

6.2 A Pályázók a Pályázaton tétfizetés nélkül (ingyenesen) vehetnek részt, ezért a részvétel feltétele lehet, hogy az érintettek az adataikat hírlevél-küldés, reklámozás céljából megadják. Ebben az esetben az adatokat a Szervező a Magyar Állami Operaház mindenkor hatályos adatkezelési szabályzata szerint kezeli.

6.3 Az adatok kezelője: Magyar Állami Operaház

6.4 Amennyiben a Pályázó a személyes adatainak törlését a Pályázat időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Pályázathoz kapcsolódó minden jogosultságát elveszti, és a Pályázatból kizárásra kerül.

6.5 Az adatkezelésre vonatkozó minden egyéb információ a Magyar Állami Operaház Adatkezelési Szabályzatában érhető el (http://www.opera.hu/kozerdeku-adatok/tevekenysegre-vonatkozo-adatok).

 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1 A Pályázatok hiányosságáért vagy hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2 Amennyiben a nyertes Pályázó a Nyereményét az 4. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból.

7.4 Ha a Pályázó a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.5 A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.6 A Pályázó a Facebookon történő regisztráció esetén a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Pályázat semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

7.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Pályázat megszüntetését is.

Budapest, 2015. március 11.  

 

Magyar Állami Operaház
Szervező

 

« vissza Az én Operám oldalra